Ako postupovať

Postup v prípade úmrtia:

 Úmrtie doma

1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie

2. Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho

3. Kontaktovať pohrebnú službu (nonstop číslo 0905 323 056 alebo 0915 948 514) ohľadom prevozu zosnulého z domu

  do chladiaceho zariadenia

4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou

(výber truhly, kvetín,zariadenie pohrebného  obradu,vybavenie pohrebných dokumentov)

 Úmrtie v nemocnici, resp. v domove dôchodcov

1. Oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého

2. Kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0905 323 056 alebo 0915 948 514) pozostalými

3. Zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia

4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou

(výber truhly, kvetín,zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

 Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností

1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie

2. Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie

zosnulého na patológiu

3. Ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie

4. Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu (nonstop číslo 0905 323 056 alebo 0915 948 514)

5. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou

 (Prevoz zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia,výber truhly, kvetín,

 zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

 Úmrtie v zahraničí

1. Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého

2. Kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0905 323 056 alebo 0915 948 514) pozostalými

3. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou

(prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, výber truhly, kvetín,zariadenie

pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

 Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených

so zabezpečením pohrebu zosnulého.

Výška príspevku je 79,67€.

Tento príspevok sa vypláca len raz a nárokovať si oň môžete maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.

Uplatnenie príspevku na pohreb

Žiadosť vydáva matričný úrad príslušného mestského alebo obecného orgánu/strong>, v mieste úmrtia

resp. pohrebná služba. Žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska zosnulého, na príslušnom ÚPSVR.

K žiadosti sa prikladá:

- úmrtný list (originál + fotokópia)
- faktúra o nákladoch vynaložených na pohreb oprávnenou osobou (originál + fotokópia)
- občiansky preukaz žiadateľa
 

Žiadateľ príspevku na pohreb musí byť zároveň aj osoba, ktorá zabezpečovala pohreb a ktorej vznikli náklady spojené s pohrebom.
 

zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra (http://www.upsvrnr.sk) dňa 3. februára 2013